Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Tạo yêu cầu công tác

Đơn giản, đầy đủ thông tin

Yêu cầu chi tiêu/công tác giúp bạn đề xuất phê duyệt những khoản chi theo kế hoạch trước khi chi phí thực sự phát sinh.

Nhận hóa đơn

Thuận tiện, tự động

Chỉ cần cung cấp cho người bán email nhận hoá đơn, Bizzi Bot sẽ giúp bạn trích xuất & xử lý hoá đơn hoàn toàn tự động.

Tạo chi phí

Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian

Chi phí giúp bạn ghi lại các khoản chi đã phát sinh theo nhiều cách, bao gồm nhập thủ công, đính kèm hoá đơn VAT, biên lai,… và phân loại theo danh mục chi tiêu, phòng ban, dự án.

Tạo báo cáo chi tiêu

Dễ dàng, tự động tuân thủ quy trình

Báo cáo chi tiêu giúp bạn tổng hợp những chi phí đã phát sinh trong kỳ và gửi duyệt đến các cập để nhận lại khoản thanh toán cho những khoản đã chi.