Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Nền tảng quản lý công nợ tự động cho doanh nghiệp

Với giải pháp quản lý công nợ tự động của Bizzi cùng quy trình nhắc nhở thông minh, giúp tự động hóa quy trình thanh toán, rút ngắn thời gian thu hồi công nợ và tối ưu dòng tiền. 

Nhắc nợ tự động

Quản lý công nợ

Đối soát công nợ

Cập nhật tình trạng công nợ ​

Bộ giải pháp dành cho
phòng tài chính hiện đại

Hãy liên hệ ngay với Bizzi để giải pháp quản lý công nợ tự động
cho doanh nghiệp của bạn!