Đọc hóa đơn XML miễn phí Đăng nhập

Mô hình quản lý chi phí
"Ba lớp phòng thủ" ©

Mô hình quản lý chi phí được thiết kế giúp quản lý được cả vòng đời của một chi phí từ lúc trước – trong – sau khi phát sinh để đảm bảo khả năng kiểm soát chặt chẽ.

Nhận các thông tin, phương pháp hữu ích để quản trị chi phí tốt hơn